Realitzem informes ITEs – Inspecció tècnica d’edificis

A partir del Reial Decret Llei 8/2011 de l’1 de juliol, es va establir l’obligatorietat de la inspecció tècnica dels edificis amb una antiguitat superior als 50 anys (excepte quan les comunitats autònomes estableixin terminis inferiors) destinats preferentment a l’ús residencial.

Aquestes inspeccions tenen com a finalitat assegurar el bon estat i la correcta conservació dels edificis, avaluant diferents aspectes d’aquesta.

La nostra dilatada experiència en la rehabilitació d’edificis i la diagnosi d’aquests per mitjà dels peritatges, ens posiciona amb un valor afegit en la realització d’aquests informes.

La confiança en el tècnic redactor de l’informe ITE és imprescindible, ja que d’aquest en pot derivar la realització d’unes obres de manteniment que suposaran una despesa a la comunitat de l’edifici.

Una justa i proporcionada valoració de les obres a realitzar donarà la seguretat i confiança als veïns respecte la idoneïtat d’aquestes.