Projectem edificis amb la finalitat d’aconseguir màxima eficiència energètica amb consum mínim

L’arquitectura sostenible minimitza el consum d’energies no renovables, tant per la seva construcció com per al seu ús, mitjançant el propi disseny i la correcta elecció de materials.

A FG arquitectes estem compromesos amb el confort i l’estalvi energètic. Treballem amb rigor i professionalitat, avalats per la nostra dilatada experiència i solvents coneixements en aquest camp.

Una edificació ben dissenyada i ben construïda és una edificació confortable; on les sensacions ambientals, higrotèrmiques, lumíniques, acústiques, qualitat de l’aire, etc., compleixen amb les expectatives de confort. Tot amb un consum energètic mínim.

Parlar d’arquitectura sostenible és parlar d’arquitectura ben dissenyada i ben construïda, arquitectura confortable.


Ben dissenyada

Correctament emplaçada en el terreny, ben orientada, amb una distribució funcional, amb la justa proporció d’obertures a la façana i ben aïllada en tota la seva envolupant.

Ben construïda

Amb materials de baix consum de CO2 en la seva fabricació, transport i muntatge. Materials reciclables i solucions constructives duradores.Quan dissenyem un edifici amb la finalitat d’aconseguir màxima eficiència amb un consum mínim utilitzem elements i sistemes constructius que donen resposta a les necessitats de confort.

Aquests són alguns exemples d’elements constructius:


Porxo

Tenint en compte la trajectòria i posició del sol, un porxo ben dissenyat ens protegeix del sol a l’estiu, creant un microclima, i permet que aquest entri a l’habitatge a l’hivern.


Conductes de llum natural

Per aconseguir que la llum natural arribi a espais sense finestres utilitzem conductes amb obertura a la coberta i folrats de miralls pel seu interior. Aquests capten la llum solar i la condueixen, per mitjà de l’efecte de reflexió, fins el punt que volem.


Ventilació creuada

Es refresca l’interior de l’habitatge amb una ventilació natural forçant ventilacions creuades entre espais que donen a façanes oposades.


Hivernacles

Una calefacció natural amb cost zero per mitjà de la captació solar. Els tancaments de vidre adossats a la façana capten l’energia del sol, que es transforma en calor i es transmet a l’interior de l’habitatge.


Aïllaments

Impedeixen que la calor s’escapi a l’hivern i que penetri a l’habitatge a l’estiu.

La sostenibilitat d’un edifici comença per la seva pell. Un bon disseny de l’envolupant millora el seu comportament tèrmic i contribueix a reduir el consum energètic i les emissions contaminants.


Façana ventilada

És un tancament de façana de dues capes separades entre elles per una cambra ventilada. Quan la façana s’escalfa pel sol, l’aire interior de la cambra també ho fa i ascendeix, evitant que la calor es transmeti a l’interior.


Energies renovables

Podem complementar l’eficàcia i estalvi energètics amb sistemes de captació d’energia solar (plaques solars i fotovoltaiques), transformació d’energia eòlica en electricitat i aprofitament de les temperatures estables del sòl amb sistemes geotèrmics.


Rehabilitació energètica dels edificis

La majoria d’edificis tenen un comportament energètic molt deficient. La rehabilitació energètica pretén corregir aquestes deficiències i disminuir-ne el consum energètic.

El major consum energètic  es produeix en l’edificació, al voltant del 40%. I gairebé el 50% dels edificis a Espanya es varen construir abans del 1980, sense normativa d’aïllament tèrmic.

Si combinem aquests dos aspectes; edificis ineficients i gran consum energètic podem afirmar que la rehabilitació energètica dels edificis existents proporciona estalvi i confort als habitatges, amortitzant en poc temps la inversió realitzada.

A la rehabilitació, la pell de l’edifici, façanes i cobertes, és la part que té una major rellevància. Aconseguir un aïllament de l’envolupant de conformitat amb la normativa actual redueix en un 50% el consum de calefacció-refrigeració. Si, a més, instal·lem calderes d’alta eficiència, l’estalvi pot arribar al 70%.

Instal·lar plaques solars per a la producció d’aigua calenta solar estalvia el 60% de consum energètic.

El nostre estudi analitzem i estudiem les millors opcions per a cada cas concret.

La rehabilitació energètica dels edificis és rendible.